Keith Kouna

15 avril 2014 - Keith Kouna @ Bataclan
15 avril 2014 - Keith Kouna @ Bataclan
19 mai 2014 - Keith Kouna @ Pan Piper (Festival Aurores Montréal)
19 mai 2014 - Keith Kouna @ Pan Piper (Festival Aurores Montréal)
6 décembre 2017 - Keith Kouna @ Petit Bain (Festival Aurores Montréal)
6 décembre 2017 - Keith Kouna @ Petit Bain (Festival Aurores Montréal)